Massada

If you heard my shot, you weren't the target.